Bhar kiraye ke room se pdne didi milne

Posted by / 05-Oct-2015 06:05

Yahan par aatma ka ehsaas hona chahiye jo ghar ko bhar deta hai, aur woh sabhi jo yaha rehte hai mahesoos kar sakein.Sirf maata-pitaon dwara yah salaah ko nibhana nahi hai, bhale hi yah unka kaarye hai karne ko.Yaha par hamesha kuch hai karne ke liye aur zyaada haasil karne ke liye.Phir bhi, hum sab ke andar zaroori hai ki ek bachaane ka sthaan ho jaha sukh aur shaanti ho, jaha hum araam kar sake aur khud ko aanewaali musibaton ke liye taeyaar kar saktey hai.Due to Shri Chouhan’s preoccupations the Chief Secretary held the video conferencing.The Chief Secretary directed for payment of withheld scholarship to Shri Sumrat Kumar of Hoshangabad and Shri Narendra Kumar of Kirnapur in Balaghat district. Tarabai of Raisen district got the land right booklet after mutation of land.

A report in this regard was lodged on November 24 last, but no action was taken on this.The Collector and Superintendent of Police informed that a person has been arrested in the case and the station house officer is investigating the matter. Shri Deendayal Rai of Narsinghpur would get pension from Social Welfare Board. Parvatibai of Dindori would get compassionate appointment soon. Smt Rekhabai of Bhopal had died at Hamidia hospital during the delivery.Her husband would get the insurance amount within seven days.Bachchein jinhe unke kaarye ko karne ka ehsaas karaya jaata hai, chahe weh achche kaarye ho yah nahi, Parmeshwar ke raajye mein bharosemand naagrik bantey hai Mai jaanta hoon ki tum kuch mul siddhaanton ko dekh saktey ho jo Uddhaarkarta ko tumhare ghar ka mukhye sthaan deta hai.Bhavishyevakta ka salaah ki daenik vyaktigat aur parivaar prarthna, daenik vyaktigat aur parivaar dharamshaastra adhyan ho, aur saaptahik parivaar gharelu sham sabha bahot zaroori hai, mukhye mul hai Masih-ko mujhye sthaan dekar ghar banana.

bhar kiraye ke room se pdne didi milne-2bhar kiraye ke room se pdne didi milne-27bhar kiraye ke room se pdne didi milne-29

Mere peedi ke kai log is sambhavna se milkar chalne mein kathinaai mehsoos karte hai.