Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas Black sexy chat line trials

Posted by / 02-Feb-2017 01:31

Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Sa mahigit na tatlong daang taon na sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang mga Muslim, ang Espanya ay bumagsak at napahiya dahil ang mga Muslim sa Mindanao ay nagtagumpay na maipagtangol ang Islam sa Mindanao.Ganoon din ang nangyari sa mga Amerikano at Hapon na walang nagawa para sakupin ang mga Muslim.Ng taong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa Bansa at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makhdum.Si Abu Bakr ay dumating sa Jolo noong 1450 at pagkatapos ay pinakasalan niya ang dalagang anak ni Rajah Baginda na si Putri (Princess) Paramisuli.

Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.Ang mga Datung ito ay sina : Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Bangkaya, Datu Dumalogdog, Datu Paiburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantiaw at si Datu Balensula.Si Datu Puti ang siyang pinuno ng grupo ng mga Datu.Si Datu Puti ay dalubhasa sa paglalakbay at sila'y lumapag sa San Joaquin, Iloilo (ang pangalan nito noong una ay Siwaragan).Si Datu Puti at ang mga kasama niya ay binili ang mababang lupa sa Iloilo na nagmula kay Marikudo, ang pinuno ng mga Ita. Nang ang pamilya ng mga taga Borneo ay natatag sa Panay, si Datu Puti, si Datu Balensula at si Datu Dumangsil ay naglakbay muli at kanilang narating ang Batangas na sakop ng Luzon.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-61pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-40pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-8

Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan.